• Facebook - Grey Circle

Tack Technics 

Veldstraat 96 - 8760 Meulebeke 

0473 44 71 28 | info@tacktechnics.be
BTW BE 0816 573 021

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

  1. 1.   Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden:

  2. anders luidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.


  3. 2.   De vooropgestelde leverings- en uitvoeringstermijn zijn slechts bij benadering opgegeven. 

  4. Eventuele laattijdigheid kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst door de klant.


  5. 3.   Geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de betaling van de hoofdsom, intresten en kosten niet is gebeurd.


  6. 4.   De levering dekt alle zichtbare gebreken en eventuele niet conformiteit. De inbezitname van de goederen geldt als aanvaarding. Andere klachten moeten uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld. Klachten wegens verborgen gebreken moeten per gemotiveerd aangetekend schrijven gemeld worden binnen acht dagen na de ontdekking. De betalingsverplichting voor het niet-betwiste gedeelte wordt daardoor niet opgeschort.


  7. 5.   Eenzijdige verbreking door de klant van een overeenkomst, offerte of bestelling geeft ons recht op de prijs voor de reeds uitgevoerde werken, de reeds aangekochte materialen verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de totaal overeengekomen prijs.


  8. 6.   Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 7% per jaar tot volledige betaling. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervalgdag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van trechtswege vermeerderd met 7% met een minimum van 25 euro als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van art. 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.


  9. 7.   Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement, naargelang het geval. Van rechtsbevoegdheidsclausule  van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.